خدمات آموزشی

در صورتی که علاقه مندان تمایل به ارائه یا پیشنهاد برگزاری کارگاه های موثر در حوزه کارآفرینی و ارتقاء سطح کیفی کارآفرینان حوزه فناوری دارند، می توانند پیشنهادات خود را به شماره تلفن 33334232-061  یا دفتر ریاست مرکز رشد دانشگاه شهید چمران ارائه نمایند.