مرکز رشد برگزار می کند، وبینار آشنایی با روش های بیوانفورماتیک و کاربردهای آن