نام شرکت: فراز نوین اندیش اروند
حوزه فعالیت: نفت و گاز
نوع محصولات: دانش بنیان

ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮازﻧﻮﯾﻦ اﻧﺪﯾﺶ اروﻧﺪ‌(داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن)، اوﻟﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻮﻣﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ در ﺣﻮزه ارائه خدمات ﻓﺮازآوري ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ چاههای نفت در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود. ﻫﻢ اﮐﻨﻮن طیف کاملی از پروژه‌های مربوط به این حوزه در این شرکت به عنوان اوﻟﯿﻦ و ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺎزﻧﺪه ﺗﻠﻤﺒﻪﻫﺎي ﻣﯿﻠﻪاي ﻣﮑﺸﯽ در کشورتعریف و پیاده سازی شده است. این پروژه‌ها، تمامی زوایای کار مربوط به این حوزه را پوشش می‌دهند؛ از طراحی و مهندسی و  ساخت گرفته تا تامین قطعات و نگهداری و پشتیبانی پمپ‌های قبلی نصب شده و همچنین تدوین نرم‌افزار طراحی پمپهای میله‌ای و راستی‌آزمایی طراحی نمونه‌های قبلی نصب شده. در همین راستا، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﻮزهﻫﺎي ﮐﺎري ﺷﺮﮐﺖ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ که شامل توسعه محصول حاضر و همچنین ورود ﺑﻪ ﺣﻮزهﻫﺎي دﯾﮕﺮ در زﻣﯿﻨﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﺿﺮﯾﺐ ﺑﺎزدﻫﯽ ﻣﺨﺎزن با کمک شرکتهای صاحب پتنت تکنولوژی‌های مربوطه می‌باشد. اﺳﺘﺮاﺗﮋي اﺻﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮاز ﻧﻮﯾﻦ، اﯾﺠﺎد ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻠﯽ و در آﯾﻨﺪه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در ﺣﻮزه ﻓﺮازآوري ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ و ﻓﻀﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺟﺬب ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺻﺎﺣﺐ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي و رﺳﻮب ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت و داﻧﺶ آﻧﻬﺎ در اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﺬب ﻧﺨﺒﮕﺎن و اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ در اﯾﻦ ﺣﻮزه در ﮐﻨﺎر ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﻫﻢ اﻓﺰاﯾﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.