نام شرکت: گوهر یاقوت ارتین
حوزه فعالیت: گوهر شناسی و گوهر تراشی

شرکت گوهر یاقوت ارتین دراینده قصد دارد تا شناسایی و تراش سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی را مبتنی بر دانش پیش ببرد و در زمینه شناسایی گوهرهای جدید و کشف معادن جدید فعالیت خود را توسعه دهدو همچنین خواص درمانی سنگها را بر اساس اصول علمی به جامعه معرفی نماید